Mājas Lapā Kas Mēs Esam Bieži Jautājumi Dievturība Grāmatas Ziņas Gadskārta Godi Latviešu Raksti
 
 
 

Kā saticība un un mīlestība liek drošu pamatu labai ğimenes sadzīvei, tā veiksmei un panākumiem sabiedrības dzīvē un sabiedriskā darbā ievērojama vieta jāierāda saderības tikumam.  Saderība kārto attiecības ar svešniekiem un sabiedrības locekļu starpā, kur nepieciešama saticība, uzticība, sadarbība.  Sabiedriskie darbi ir sekmīgi un panākumi nodrošināti, ja darbinieki ievēro saderības tikumu.  Saderības sāntikumi ir miermīlība un draudzība.  Mīermīlība ir cilvēka rakstura īpašība, kas veicina draudzīgas attiecības ar līdzstrādniekiem un citiem sabiedrības locekļiem.  Kad sabiedrībā darbinieku starpā izveidojas draudzības saites, tad sekmes un panākumi ir vēl lielāki.  Draudzīgu darbinieku starpā valda saticība, kas veicina savstarpēju uzticību un sadarbību un nodrošina darba labu izdošanos.

   
 

Katram tikumam pretī stāv netikums.  Saderībai kā netikums pretī nostājas nesaderība, kas, pārvērsdamās naidā, rada lielu ļaunumu cilvēku starpā un sabiedrībā.  Tad zūd saticība, rodas neuzticība un trūkst sadarbības, kas absolūti nepieciešama katrā sabiedriskā darbā.

   
 

Šīs apceres nolūks nav iztirzāt cilvēku attiecības un to ietekmi viņu dzīvē un darbā.  To jau ir izdarījuši daudzi šo laiku psīchologi un citi zinātnieki.  Šeit tikai īsumā apskatīsim ko par saderību saka latviešu dainas un kā šie atzinumi piemērojami mūsdienu apstākļiem.

 

Visi man labi bija, kad es pati laba biju;
Visi mani ienaidnieki, kad es naida cēlējiņa.  23905

 

Tā dzīvot meitiņām, kā baltām aitiņām:
Nenīsties, nebārties, neturēt ienaidiņa.    6524.

                       
   
 

Dzīvot saderībā vispirms nozīmē apzināties labumu sevī, un tad var sagaidīt labestību arī no citiem.  Tad nav iemesla rasties ļaunumam, nesaticībai, nesadarbībai vai pat naidam.  Izveidojoties draudzībai, darbi sokas labāk, raitāk, šķēršļi vieglāk pārvarami.

 

Labāk man daudz draugu, nekā daudz ienaidnieku:
Draugs draugam roku deva, ienaidnieki zobentiņu.   9107.

 

Sabiedrībā saderības tikums vislabāk saskatāms sadarbībā, cilvēkiem sastrādājoties kopēju darbu veicot.  Šajā norisē saskatāmi vairāki posmi, kur parādās ļaužu dvēseles īpašības un viņu saderības tikuma pakāpe.

   
 

Ir vispār zināms un pazīstams nosacījums, ka katrā darbā un arī sabiedriskā darbā vispirms ir jābūt skaidram mērķim, ko gribam sasniegt vai panākt.  Tas nozīmē, ka pirmais uzdevums ir noskaidrot, kas šis mērķis ir.  Pēc tam darbiniekiem jābūt gribai šo mērķi sasniegt, kas ietveŗ vienošanos par veidu, kā to izdarīt.

   
 

Nav šaubu, ka brīvā sabiedrībā cilvēkiem par dažādām lietām var būt dažādi uzskati.  Taču kāda mērķa noteikšanā un tā sekmīgā sasniegšanā vienotība ir nepieciešama.  Pretējē gadījumā gala iznākums nebūs labs, un mērķi būs grūti sasniegt vai pat nebūs iespējams to sasniegt.  Labs piemērs šeit ir senā pasaka par gulbi, vēzi un līdaku, kas bija iejūgti ratos.  Gulbis tos vilka gaisā, vēzis atpakaļ, līdaka uz ezeru ūdenī.  Protams, ar šādiem vilcējiem rati stāvēja uz vietas, uz priekšu netika, un mērķis palika nesasniegts.  Tā tad mērķa uzstādīšana un vienota griba par veidu kā mērķi sasniegt kļūst par pimo uzdevumu sabiedriskā darbā.

   
 

Pasakas piemērā redzējām, ka darbiniekiem bija gan kopējs mērķis virzīt ratus uz priekšu, bet pietrūka vienotas gribas kā mērķi sasniegt un darbs palika nepaveigts.

   
 

Dzīvojot šodienas modernā pasaulē, mērķa nospraušana un veids kā pie mērķa nonākt ir kļuvusi daudz sarežğītāka.  Cilvēku brīvās gribas izpausme, kas parādās sabiedriskā darbā, dažreiz prasa no darbiniekiem sevišķu piepūli, lai vienotos ne tikai par mērķi, bet arī sevišķi par darba norisi, pienākumiem un atbldību. Tas viss prasa no darbiniekiem sevišķi labu gribu sadarboties.

   
 

Bet sadarbībā darbinieku pirmais un galvenais uzdevums ir uzturēt sakarus savā starpā, t.i., sarunāties, sazināties, izmainīt domas.  Sakaru uzturēšanai tagad ir nākuši klāt daudzi jauni līdzekļi.  Ja agrāk bijām ierobežoti ar parasto pastu, kas paņēma vairākas dienas vai pat nedēļas, un tālruni, tad tagad ir nācis klāt e-pasts, kas ļauj uzturēt sakarus, t.i., uzstādīt jautājumus, dot atbildes un izklāstīt savas domas daudz ātrāk, pat vienas dienas laikā visas pasaules apjomā.  Tas nozīmē, ka sadarbības pirmo prasību ir iespējams apmierināt daudz vieglāk un ērtāk, vajadzīga tikai griba to darīt.  Trūkstot gribai uzturēt sakarus, t.i., atstājot neatbildētus jautājumus, neizmainot domas, sakari pārtrūkst, rodas pārpratumi, cieš sadarbība, un darbs paliek nedarīts vai izdarīts tikai pusceļā.  Gala iznākumā var rasties nevajadzīgi pārpratumi vai greizi uzskati par cilvēku patiesām spējām, kad īstā vaina meklējama sadarbības trūkumā.

   
 

Sekmīgas sadarbības ietvaros darbinieku turpmākais uzdevums ir sekot darba gaitai un par to savā starpā sazināties un vienoties par maiņām vai uzlabojumiem, ja tādi vajadzīgi.  Dievtuŗu sadraudzes apjomā tas nozīmē, ka sadraudzes vadībai, t.i., valdei, virsvadītājam, vadonim un dižvadonim vienmēr jābūt lietas kursā par mērķiem¸ notikumiem, sekmēm, veiksmi un neveiksmi, panākumiem un sarežğījumiem sadraudzē un sadraudzes darbā.

   
 

Katra darba sekmes un panākumi atspoguļo to, cik laba sadarbība ir bijusi starp darbiniekiem.  Ja saderība bijusi laba, tad darbi veikušies labi un sekmes ir visiem redzamas.  Ja, turpetīm, sadarbība nav bijusi, tad labi panākumi nav sagaidāmi, un gala iznākums mūs neapmierina.  Šādā gadījumā pārējā sabiedrībā var rasties greizs vai nepareizs uzskats par organizācijas darbiniekiem un visu organizāciju, kas nekādā gadījumā nevar būt šīs organizācijas interesēs.

   
 

Dievtuŗiem, kuŗu sūtība ietveŗ uzturēt mūsu labos tikumus, saderības tikuma ievērošana un sadarbība ir sevišķi svarīga šajā laikā, kad dievturībai vajag par jaunu nostiprināties latviešu sabiedrībā.  Saderībā dzīvodami un savā starpā sadarbodamies, kad sadraudzes un dievturības lietas kārtojamas, mēs varam rādīt paraugu pārējai latviešu sabiedrībai, ka latviešu tikumi mums ir svēti un dzīvi mūsu pulkā, ka savus pienākumus, darbus un uzdevumus, ar Dieva palīgu, esam spējīgi veikt un savus nodomātos mērķus sasniegt.