Mājas Lapā Kas Mēs Esam Bieži Jautājumi Dievturība Grāmatas Ziņas Gadskārta Godi Latviešu Raksti
   
   
 
Šajā lapā jūs atradīsiet ziņas par latviešu pašu nacionālo reliğiju (dievestību), ko esam saņēmuši mantojumā no mūsu senčiem. Izlasot šo nodaļu, jūs kļūsiet bagātāki ar zināšanām par latviešu dievestības pārlaicīgām vērtībām, kur Dievs, Māra un Laime ir cilvēku dzīves garīgie vadītāji, kas veido pamatu latviešu tautas dzīvesziņai.
(Vēres: Marğers Grīns, Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums – dievturība, Māra, 1998. Nordik, Rīga)

DIEVTURĪBA.
Dievturība ir latviešu senās dievestības (reliğijas) atjaunojums. Latviešu Dieva atskārsmi, kas sakņojas mūsu pirmtautā un saglabājusies dainās, 1926. gadā atjaunoja Ernests Brastiņš nosaucot to par dievturību. Dievturība, saglabādama mūsu garīgo vērtību avotu un uzturēdama dzīvas mūsu garīgās vērtības, kam iespējams izpausties tikumos un tālāk veidot latvisku kultūru, ir latviešu nacionālā (tautiskā) reliğija. Vārds “dievturība” atvasināts no dainām, kas piemin “Dieva turēšanu”, līdzīgi var “turēt labu prātu”, “turēt godu”, “turēt vārdu”. Dievtuŗi ir latviešu senās dievestības atjaunotāji, kopēji, tās garīgo vērtību uzturētāji un sargi modernos laikos. Dievtuŗi ir Dieva, Māras, Laimes turētāji un daudzinātāji, kas cenšas dzīvot dievāju dzīvi pēc latviešu dievestībā ietvertā Dieva padoma un tikumiem.

LATVIEŠU SENĀ DIEVESTĪBA.
Latviešu senā dievestība ir no mūsu pirmtautas mantota, baltu uzturēta un pašu latviešu senču laika gaitā izkopta atskārsme par Dievu, kas saglabājusies dainās un daļā latviešu tautas. Latviešu senā dievestība ir mūsu garīgo vērtību avots, kas izpaužas un atspoguļojas latviešu tikumos un veido pamatu tautas kultūrai.

Latviešu senās dievestības pamatā augstākais garīgais jēdziens ir DIEVS (sk. Dievs), Dieva materiālā izpausme Māra un Dieva lemšanas izpausme Laime. Mūsu pirmtautā augstākais garīgais jēdziens un debess nesa kopīgu nosaukumu. Latviešu valodā tas ir Dievs. Apvienojot debess un tēva jēdzienu vienā vārdā rodas salikums – Debestēvs, kam vārds ir Dievs un viņa ziņā ir visa garīgā pasaule.

Dieva materiālā izpausme un īpašība ir MĀRA (sk. Māra), kuŗas ziņā un gādībā ir visa daudzveidīgā dzīvā un nedzīvā daba un cilvēki šajā un Viņā saulē.
Dieva lemšanas izpausme un īpašība ir LAIME (sk. Laime) – cilvēka mūža licēja un Dieva likumu izkārtotāja pie cilvēkiem.

Dievs ar savu vielisko (materiālo) izpausmi Māru un lemšanas izpausmi Laimi vada cilvēkus viņu dzīves gaitās. Dievs, Māra, Laime ir vienīgie, ko pielūdz latviešu dievestībā. Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums – dievturība māca cilvēkiem atskārst Dievu, Māru, Laimi un dzīvot dievestīgu, tikumīgu, dievišķas saskaņas pilnu mūžu.

 
 
Marğers Grīns SADERĪBAS TIKUMS UN SADARBĪBA